همکاران 
     
سرکار خانم فاطمه سليمان ثاني

 كارداني بهداشت شاخه كودكياري 
داراي مدرك  دوره هاي مربي گري كودك توانا و دوره هاي مونته سوري  از  كارگاه هاي  دكتر سعيد نيا  و مدرسه روشنگر تحت نظر دفتر تامين نيروي انساني
سابقه کار با كودك در زمينه ي كارگاه هاي مونته سوري و رياضي، مربي كودكان قبل از دبستان در خانه كودك ، مربي گري در مقطع پيش دبستان
 
سرکار خانم زهرا معرفتی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
سابقه آموزگاری در مقاطع دبستان، تدریس در دانشگاه پیام نور، مشاوره در مقطع دبیرستان

 
دوم دبستان 
     
              
 
 
                                              
 
 
اخبار
     
جشن یادگیری
                                  

یک روز در نانوایی